Projekt "Slezská tradice"

Jaké jsou cíle projektu Slezská tradice, kdy a jak vznikal? 

Vznik projektu byl inspirován myšlenkou podpory lokální produkce tradičních gastronomických, řemeslných, oděvních, šperkářských, architektonických a jiných výrobků, ale také tradičních zvyků a obřadů. Záměrembylo zprovoznit server prosazující tradiční regionální produkty. Zde by bylo možno najít prezentace jednotlivých lokálních výrobců těchto tradičních výrobků. Jednalo by se současně o popoularizaci regionu Těšínského Slezska i o komerční reklamu každého subjektu, který by se na této stránce prezentoval. Projekt měl fungovat na principu ekonomické samoudržitelnosti. To znamená, že prezentace by výrobcům přinášely konkrétní ekonoický efekt, díky čemu by byli ochotni prezentovat se za úplatu.

První kroky učinil autor projektu v roce 2002 , kdy u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze registroval slovně-grafickou ochrannou známku "Silesian Tradition" a slovní ochrannou známku "Miodula". Jelikož projekt měl být orientován nejen na místního spotřebitele, který často neovládá polštinu ani zdejší slezké nářečí, ve kterém má polština své kořeny, ale také na cizince navštěvující stále častěji náš region, byla vybrána anglická jazyková verze. Grafickou stránku ochranné známky zpracoval na základě ideového návrhu autora zkušený umělec a grafik Roman Chmiel. Příjmy z používání ochranné známky "Miodula" měly napomáhat ufinancování celého projektu.

Zprovoznění serveru tradičních regionálních výrobků se stalo z mnoha příčin, hlavně ekonomických, nad možnosti autora projektu. Jsme si vědomi skutečnosti, že podobné projekty fungují spíše na bázi vládních nebo evropských dotací, než na principu samofinancování. Nebyli jsme však schopni věnovat prostor činnostem směřujícím k získání jakýchkoliv dotací dosattečnou energii a čas. Projekt tak zůstává i nadále otevřený a čeká na zapálené činovníky a jistě také štědré sponsory. Najdou-li se takoví, autor je připraven věnovat svoji energii na znovuoživení projektu.

Je možno si povšimnout, že Tradiční slezská Miodula uváděná na trh od roku 2002 popularizuje obchodní značku "Silesian Tradition". Tímto způsobem chceme udržet náš projekt alespoň zakonzervovaném stavu a do budoucna živíme naději na jeho znovuoživení.  

 

Kontaktujte nás


Projekt "Śląska tradycja"

Jakie są cele projektu Śląska tradycja, kiedy i jak powstawał? 

Projekt powstał z myślą wspierania lokalnej produkcji tradycyjnych wyrobów kulinarnych, rzemieślniczych, dziewiarskich, zdobniczych, architektonicznych, itp. lecz również tradycyjnych zwyczajów, obrzędów, itp. Zamiarem było uruchomić serwer promujący tradycyjne produkty regionalne. Tu możnaby było znaleźć prezentacje poszczególnych lokalnych producentów tych tradycyjnych wyrobów. Chodziłoby zarówno o popularyzację regionalizmu, jak i reklamę handlową każdego z subiektów prezentujących swoje produkty na takiej stronie internetowej. Projekt zakładał swoją żywotność na bazie ekonomicznego "samoutrzymania". Tzn. subiekty prezentujący swoje wyroby, czyniłyby tak za opłatą, która miała przynosić im konkretne korzyści ekonomiczne.  

Autor projektu poczynił pierwsze kroki w roku 2002, kiedy zarejestrował w czeskim Urzędzie Własności Przemysłowej (Úřad průmyslového vlastnictví) w Pradze graficzno-słowną markę handlową "Silesian Tradition" oraz markę handlową "Miodula". Ponieważ projekt miał być ukierunkowany nie tylko na odbiorcę lokalnego (który często nie mówi już po polsku) ale również odwiedzających nasz teren cudzoziemców, wybrana została wersja angielskojęzyczna. Znak towarowy od strony graficznej na podstawie ideowego zamiaru autora opracował doświadczony artysta-plastyk i grafik, Roman Chmiel. Dochody z marki handlowej "Miodula" miały napomagać finansowaniu tego projektu.

Uruchomienie serwera tradycyjnych produktów regionalnych okazało się z wielu względów, głównie ekonomicznych, nad możliwości autora. Jesteśmy świadomi faktu, że podobne projekty działają raczej na zasadach finansowania rządowego, czy unijnego, niż na zasadzie samofinansowania. Nie jesteśmy jednak w stanie poświęcić działaniom na rzecz zdobycia funduszy dostateczną ilość czasu i energii. Projekt pozostaje zatem w dalszym ciągu otwarty i czeka na zapalonych realizatorów a chyba też sponsorów. Jeśli tacy się znajdą, autor gotów jest dołożyć energii do ożywienia projektu.

Można zauważyć, że Tradycyjno Śląsko Miodula wprowadzana na rynek przez spółkę Fortissimo group od 2002 roku popularyzuje znak handlowy "Silesian Tradion". W ten sposób chcemy utrzymać nasz projekt choćby w zakonserwowanym stanie i do przyszłości zachowujemy nadzieję na jego ożywienie.  

 

 


Formularz kontaktowy

Jestem zainteresowany opisanym projektem i chciałbym włączyć się do prac nad jego uruchomieniem:

Kontakt

Fortissimo group, s.r.o.

Husova 282
Třinec
739 61
Česká republika

Husova 282
Trzyniec
739 61
Republika Czeska


+420 558 335 000
Výhradní prodejce Miodule z produkce Beskydské likérky, s.r.o.

Wyłączny sprzedawca Mioduli z produkcji zakładu Beskydská likérka s.r.o.