Principy využití ochranné známky "Miodula"

 1. Fortissimo group (dále jen "FG") nepřistupuje k ochranné známce "Miodula" jako ke svému vlastnictví. Jejím zaregistrováním se dostal do role správce těchto práv. Jako takový hodlá tato práva spravovat v zájmu a ku prospěchu těch domorodých obyvatel, kteří ji po staletí bez omezení užívali a sami ctí hodnoty a tradice jaké ctili jejich předkové.
 2. Pro naplnění výše uvedeného záměru FG vytváří prostor a principy jejího využití ostatními subjekty zainteresovanými jejím využitím.
 • FG zpřístupní práva k jejímu využití každému subjektu (výrobci a prodejci "Miodule"), který
  • uzavře s FG licenční smlouvu,
  • bude plnit podmínky licenční smlouvy, zejména:
   • splní požadavky státní správy na podnikání v oboru Výroba a prodej alkoholických nápojů,
   • bude nabízet zboží odpovídající kvality,
   • bude odvádět stanovené licenční poplatky do speciálního fondu.
 • FG založí v rámci své hospodářské činnosti speciální fond (Fond "Slezská tradice"), jehož
  • příjmy budou licenční poplatky, kterými je zatížena každá láhev uvedená na trh licencovanými výrobci, tedy i subjektem spravujícím tato práva,
  • výdaji budou finanční dotace vybraných projektů splňujících principy fondu.
 • FG bude alespoň jednou ročně prostřednictvím stránek www.miodula.cz informovat o příjmech a výdajích Fondu "Slezská tradice".

Zasady wykorzystania marki "Miodula"

 1. Fortissimo group (dalej tylko "FG") nie traktuje marki Miodula jako swoją własność. Poprzez jej zarejestrowanie FG znalazł się w pozycji subiektu zarządzającego prawami jej wykorzystywania. FG zamierza zarządzać tymi prawami w interesie i dla dobra tej ludności autochtonicznej, która jej przez wieki bez ograniczeń używała i sama czczi wartości i tradycje swych przodków.
 2. W celu napełnienia ww. zamiaru FG stwarza możliwości i określa zasady jej wykorzystania przez inne zainteresowane subiekty.
 • FG udostępni prawa do wykorzystania marki "Miodula" każdemu subiektowi (producentowi i sprzedawcy "Mioduli"), który
  • zawrze z FG umowę licencyjną,
  • będzie pełnił warunki umowy licencyjnej, zwłaszcza
   • spełni wymogi administracji państwowej na prowadzenie działalności przedsiębiorczej w zakresie produkcji i sprzedaży napoi alkoholowych,
   • będzie oferował towar odpowiedniej jakości,
   • będzie zasilał specjalny fundusz należnymi opłatami licencyjnymi.
 • FG stworzy w ramach swej działalności gospodarczej specjalny fundusz (Fundusz "Śląska tradycja"), którego
  • dochodami będą opłaty licencyjne, którymi obciążona jest każda butelka wprowadzona na rynek licencjonowanymi subiektami, w tym również subiektem zarządzającym tymi prawami,
  • wydatkami będą dotacje finansowe wybranych projektów spełniających założenia funduszu.
 • FG będzie co najmniej raz w roku za pośrednictwem strony internetowej www.miodula.cz informował o dochodach i wydatkach Funduszu "'Śląska tradycja".

Kontakt

Fortissimo group, s.r.o.

Husova 282
Třinec
739 61
Česká republika

Husova 282
Trzyniec
739 61
Republika Czeska


+420 558 335 000
Výhradní prodejce Miodule z produkce Beskydské likérky, s.r.o.

Wyłączny sprzedawca Mioduli z produkcji zakładu Beskydská likérka s.r.o.